Lub ntsiab ntawm txoj hauj lwm

Lub chaw ua si, Carson (Park) yog feem ntau hu ua Eau Claire's "Yas pob zeb diamond". Lub chaw ua si no muaj ob qhov chaw rau tig neeg nkag tau. Txoj hauj lwm tshwm sim nos yuav hais txog sab nkag rau hau lus chaw ua si ntawm sab hnub poob, ntawm Grand Avenue. Txoj hauj lwm no yuav kev pab nyiaj (80%) los ntawm ib tseem fwv khoos kas ua yuav hloov cov choj uas tsis tshua zoo thiab tsis khov lawm.

Tus choj nyob pem Half Moon Lake, ntawm qhov chaw nkag sab hnub poob, kho tau rau lub xyoo 1933. Tus qauv tam sis no, xam tau tias tsis zoo yog vim nws yuav tsis muaj qhov zoo zuj zus mus. Tsis tas li no, tus qauv no yuav siv tsis tau ntev mus vim tias nws tsis ntsib cov kev xyuas xim rau tsheb, tsheb kauj vab thiab kev pab rau cov pej xeem.

Lub nroog Dej Tshiab (Eau Claire) xav pib uas ib tug qauv tshiab los hloov, kom txshim kho thiab zoo tshaj tus qauv tam sim no. Yam hauj lwm no yuav pib txog ntawm qhov chaw nkag nres tsheb pem Birch Picnic Area, sab hnub poob rau kev sib tshuam ntawm Lake Street thiab Grand Avenue, sab hnub tuaj. Lub hom phiaj ntawm txoj hauj lwm no yog xav muab txoj kev ruaj ntseg thiab nkag tau, rau hau Carson Park rau txhua leej txhua tus. Tsis tas li no, txoj hauj lwm no xav tshawb nqa txoj kev tshawb siab rau tag nrho zej zog.

Ayres Associates City of Eau Claire